Materiały informacyjne dotyczące budowy gazociągu w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka

Leśniewice - Rawa Mazowiecka

Bezpieczeństwo sieci przesyłowej

 

Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_01
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_01
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_02
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_02
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_03
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_03
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_04
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_04
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_05
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_05
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_06
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_06
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_07
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_07
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_08
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_08
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_09
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_09
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_10
Koncert_Noworoczny_w_Stachlew_2019_10

Prosimy o uwagę.

ulotka oszustwa na policjanta

Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_02
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_02
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_03
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_03
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_04
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_04
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_05
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_05
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_06
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_06
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_07
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_07
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_08
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_08
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_09
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_09
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_10
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_10
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_01
Koncert_NOworoczny_w_Pszczonowie_2019_01

W dniu 8 stycznia 2018r. w Gminnym Przedszkolu w Makowie odbyły się warsztaty pod hasłem motywacja żywieniowa dzieci pt. „Cukrowy zawrót głowy”. Organizatorem akcji była Fundacja ecorower, a prowadzącym zajęcia był technolog żywności Emil Snużka. Zajęcia rozpoczęły się prezentacją multimedialną, która uświadomiła dzieciom skąd się bierze cukier i jaki jest proces jego przetwarzania. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się, co to jest cukier, dlaczego za dużo cukru nam szkodzi oraz najważniejsze ja wybierać dobre cukry. Nauczyły się rozróżniać, które pokarmy są zdrowe, a które nie. Szczególny nacisk został położony na żywność przetworzoną i słodzoną. Celem warsztatów było przekonanie dzieci, że warto sięgnąć po owoce czy warzywa i napić

Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_01
Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_01
Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_02
Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_02
Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_03
Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_03
Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_04
Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_04
Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_05
Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_05
Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_06
Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_06
Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_07
Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_07
Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_08
Warsztaty_Cukrowy_zawrot_glowy_2019_08

się wody zamiast soku kupionego w sklepie, aby mieć nieograniczone pokłady energii na zabawę z przyjaciółmi i na naukę w przedszkolu.

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Maków położona jest na obszarze objętym budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo telekomunikacyjne - NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, VI piętro, 00-867 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000637244, NIP 522 307 16 43, kapitał zakładowy 275.000,00 PLN; wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876. NEXERA (Nexera Sp. z o.o.) jest hurtowym operatorem nowoczesnej sieci dostępowej światłowodowej FTTH. Dostęp do sieci NEXERY oraz usługi hurtowe świadczone będą zainteresowanym Operatorom Korzystającym, w tym operatorom lokalnym, na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o udostępnioną Ofertę Ramową.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem http://nexera.pl/
Wykonanie zadań projektowych oraz nadzór nad budową sieci światłowodowej, w ramach realizowanego przez NEXERA Sp. z o.o. przedsięwzięcia zostały powierzone:
Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o.

W związku z tym, na terenie Gminy Maków pojawią się pracownicy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. w celu podpisania umów o dostęp do nieruchomości, na których planowana jest budowa sieci : Maków, Maków Kolonia, Krężce, Zwierzyniec.

 

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy firmy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. odwiedzają mieszkańców Gminy, w związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy światłowodowych linii kablowych na terenie Gminy.
Pragniemy podkreślić, że podpisywane przez właścicieli posesji umowy o dostęp do nieruchomości, nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich z usług telekomunikacyjnych – usługi takie będą w przyszłości oferowane przez operatorów tych usług (w tym lokalnych), wykorzystujących wybudowaną w ten sposób nowoczesną infrastrukturę światłowodową.
Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego, w zakresie wskazanym w umowie oraz pokazanym na szkicu, będącym załącznikiem do tej umowy.
Dostęp do nieruchomości będzie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wyłącznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz w przypadku konieczności usunięcia ich awarii.
Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.

Urząd Gminy w Makowie informuje :

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej w 2019 r powinien zbierać faktury VAT
• w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi
100,00 zł na 1 ha użytków rolnych oraz 30 zł na 1 jednostkę DJP


Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Wójt Gminy
( - ) Jerzy Stankiewicz

W związku z rozporządzeniem nr 2/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach informuję, że w obwodach łowieckich zlokalizowanych na terenie Gminy Maków w styczniu 2019 r. będą przeprowadzane odstrzały sanitarne dzików.

Rozporządzenie

W dniu 06.01.2019 r. w makowskim kościele odbył się koncert kolęd.

Mieszkańcy Sołectwa Słomków

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Maków Nr 96/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Słomków – zwołuję w dniu 19 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00 zebranie wiejskie Sołectwa Słomków.
Jeżeli w w/w terminie nie uzyska się wymaganej frekwencji, wybory odbędą się w drugim terminie tj. w dniu 19 stycznia 2019 r. o godzinie 16.15, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.
Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Słomkowie.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Przeprowadzenie wyborów:
a) sołtysa
b) rady sołeckiej.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie zebrania.

Sołtys

(-)Małgorzata Grochala