Zapraszam na LVIII Sesję Rady Gminy Maków w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Maków, ul. Akacjowa 2A (sala konferencyjna).

 

Porządek sesji jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 26 października 2023 r.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
 6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
 10. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 12. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 14. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Maków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie na zadanie „Remont elewacji kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie.”
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Maków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie na zadanie „Remont elewacji kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie.”

Zapraszam na LVII Sesję Rady Gminy Maków w dniu 26 października 2023 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Maków, ul. Akacjowa 2A (sala konferencyjna).

Porządek sesji jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 21 września 2023 r.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
 6. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za okres 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
 8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 10. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.

Zapraszam na LVI Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 21 września (czwartek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Maków, ul. Akacjowa 2A (sala konferencyjna).

 Porządek sesji jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
 • z LIII sesji, odbytej w dniu 22 czerwca 2023 r.
 • z LIV sesji nadzwyczajnej, odbytej w dniu 20 lipca 2023 r.
 • z LV sesji nadzwyczajnej, odbytej w dniu 8 sierpnia 2023 r.
 1. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 2. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
 3. Informacja Dyrektor GZEAS o przygotowaniu szkół i obiektów szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024.
 4. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.
 6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
 10. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Maków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Maków.
 12. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

                                                                                                       Maria Piechut

Zapraszam na  LIII  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  22 czerwca 2023 roku  (czwartek)  o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
 • z L sesji, odbytej w dniu 30 marca  2023 r.
 • z LI sesji nadzwyczajnej, odbytej w dniu 5 kwietnia 2023 r.
 • z LII sesji nadzwyczajnej, odbytej w dniu 15 maja 2023 r.
 1. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 2. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Maków za 2022 rok:
 • debata,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Maków za rok 2022 (raport został udostępnionyw Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Maków).
 1. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maków za 2022 rok.(z uwagi na obszerność , ze sprawozdaniem można zapoznać się w Biurze Rady) .
 3. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Maków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
 4. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Maków z wykonania budżetu za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Maków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
 6. Przedstawienie:
 • opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Maków,
 • wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Maków o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Maków za 2022 rok,
 • uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2022 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Maków.
 2. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 4. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
 6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2023rok”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2023rok”.
 10. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Maków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Maków.
 12. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Makowie przy ulicy Kolejowej 2 (gabinet stomatologiczny).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Makowie przy ulicy Kolejowej 2 (gabinet stomatologiczny).
 14. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr działek :168/4, 168/5, 167/2, 166/2 w miejscowości Maków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr działek :168/4, 168/5, 167/2, 166/2 w miejscowości Maków. .
 16. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr działki 690 w miejscowości Pszczonów .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr działki 690 w miejscowości Pszczonów .
 18. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie udziału ¾ nieruchomości oznaczonej nr działek 471 i 296 w miejscowości Pszczonów .
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie udziału ¾ nieruchomości oznaczonej nr działek 471 i 296 w miejscowości Pszczonów .
 20. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały Rady Gminy Maków w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 21. Podjęcie uchwały Rady Gminy Maków w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.

                                     

Przewodnicząca  Rady

                                                              

                                                                                            (-)Maria Piechut

Zapraszam na L Sesję Rady Gminy Maków w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A.

Porządek sesji jest następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
-XLVII sesji, odbytej w dniu 26 stycznia 2023 r.
-XLVIII sesji, odbytej w dniu 27 lutego 2023 r.
-XLIX sesji, odbytej w dniu 16 marca 2023 r.
4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Maków za 2022r.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
7. Sprawozdanie z działalności Makowskiego Centrum Kultury za rok 2022.(z uwagi na obszerność ze sprawozdaniem można zapoznać się w biurze rady)
8. Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022r.
9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Słomkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Słomkowie.
11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Świętem.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Świętem.
13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2023 rok”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2023 rok”.
15. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY”
17. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR III/14/18 Rady Gminy Maków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR III/14/18 Rady Gminy Maków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
19. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.
21. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
23. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na 2024r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na 2024r.
25. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na 2024r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na 2024r.
27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Informuję, że w dniu 26 stycznia 2023 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A, odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Maków z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji, odbytej w dniu 29 grudnia 2022 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie informacji Przewodniczącej Rady Gminy i Przewodniczących stałych komisji o pracach organów Rady w 2022 r.
7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Maków wspólnie z Powiatem Skierniewickim oraz Gminami: Lipce Reymontowskie i Godzianów dotyczącego przygotowania i realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków – Chlebów nr 2935E” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Maków wspólnie z Powiatem Skierniewickim oraz Gminami: Lipce Reymontowskie i Godzianów dotyczącego przygotowania i realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków – Chlebów nr 2935E” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Wola Makowska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Wola Makowska.
11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maków na rok 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maków na rok 2023.
15. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
17. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
19. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie planu pracy komisji Rady Gminy na 2023 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji Rady Gminy na 2023 rok.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

(-) Maria Piechut

            Informuję, że w dniu  29 grudnia 2022 roku  (czwartek)  o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się  XLVI  Sesja  Rady Gminy Maków,   z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:

Informuję, że w dniu 24 listopada 2022 roku (czwartek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Maków, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
- z XL sesji, odbytej w dniu 22.09.2022 r.,
- z XLI sesji, odbytej w dniu 20.10.2022 r.,
 z XLII sesji, odbytej w dniu 03.11.2022 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych.

Zapraszam na  XL  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  22.09.2022r.   (czwartek)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie, ul. Akacjowa 2A z następującym porządkiem obrad:

Porządek sesji jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:

Informuję, że w dniu  22 czerwca 2022 roku  (środa)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się  XXXVII  Sesja  Rady Gminy Maków,   z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
 • z XXXV sesji, odbytej w dniu 24 marca  2022 r.,
 • z XXXVI sesji, odbytej w dniu 6 kwietnia 2022 r.
 1. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 2. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Maków za 2021 rok: