Przechwytywanie

Projekt „Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w miejscowości Pszczonów” został zrealizowany przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców, ładu przestrzennego oraz atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej obszaru.
Celem szczegółowy jest rozwój i poprawa jakości infrastruktury na obszarze działania LGD poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych lub powiatowych w zakresie włączenia społecznego.
Zakres rzeczowy obejmuje wyrównanie i uzupełnienie istniejącej warstwy konstrukcyjnej, wykonanie poszczególnych warstw z masy bitumicznej na odcinku 328 m i szerokości 3m wraz z poboczami.
Wartość projektu (koszty kwalifikowalne) 129 171,64 zł.
Dofinansowanie 72 525,00 zł.