Mieszkańcy Gminy Maków                   

         Informuję, że w dniu 17 listopada 2020 r. (wtorek) o godzinie 12.00 odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Maków, zwołana  w trybie nadzwyczajnym, korespondencyjnym.

Porządek sesji jest następujący:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maków na 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Makowie oraz ustalenia jego statutu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Makowie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/16 Rady Gminy Maków z dnia 29 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.
  9. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                 Przewodnicząca Rady

          (-)  Maria Piechut

Informuję, że w dniu 20 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Maków, z porządkiem jak niżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 25 czerwca 2020 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Maków za 2019 rok:
- debata,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Maków za rok 2019.
7. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.

Zapraszam na XVIII Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku (czwartek) o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
 - Nr XIV/20 z dnia 27 stycznia 2020 r.,
 -  Nr XV/20 z dnia 27 lutego 2020 r.,
 -  Nr XVI/20 z dnia 26 marca 2020 r.,
 -  Nr XVII/20 z dnia 21 maja 2020 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2020-2023.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2020-2023.
10. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.
12. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
14. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Maków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Maków.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

(-) Maria Piechut

Informuję, że w dniu 21 maja 2020 r. (czwartek) o godzinie 16.00 odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Maków, zwołana w trybie korespondencyjnym.

Porządek sesji jest następujący:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Maków za 2019 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2020-2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Maków na lata 2020 – 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/92/16 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków na lata 2015-2020”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu programu DESZCZÓWKA.
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii bibliotecznych wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Makowie w miejscowościach: Pszczonów i Słomków i zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Makowie.
11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

(-) Maria Piechut

 

Zapraszam na XIV Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 19 grudnia 2019r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie informacji Przewodniczącej Rady Gminy i Przewodniczących stałych komisji o pracach organów Rady w 2019r.
7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
9. Uchwalenie budżetu Gminy Maków na 2020 r.:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
2) przedstawienie opinii komisji;

Zapraszam na XIII Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 26 listopada 2019r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.

Zapraszam na XII Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek) o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
- Nr X, odbytej w dniu 30 września 2019r.,
- Nr XI (nadzwyczajnej), odbytej w dniu 29 października 2019 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020rok.

Zapraszam na X Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
- Nr VIII, odbytej w dniu 25 czerwca 2019r.,
- Nr IX (nadzwyczajnej), odbytej w dniu 2 sierpnia 2019 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Zapraszam na VIII Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 30 maja br.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.

Zapraszam na VII Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków, jak niżej:
-Nr V/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
-Nr VI/2019 z dnia 09 maja 2019 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/92/16 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków na lata 2015-2020”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/92/16 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków na lata 2015-2020”.
9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Maków na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Maków na 2019 rok.
13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2019-2022.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2019-2022.
15. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Maków za 2018 rok.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

(-) Maria Piechut

Informacja

Mieszkańcy zainteresowani zabraniem głosu w debacie nad raportem o stanie gminy za 2018 rok, która odbędzie się podczas sesji Rady Gminy Maków w czerwcu 2019 r., obowiązani są dokonać pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do dnia 29 maja 2019 r. - w sekretariacie Urzędu Gminy w Makowie w godzinach pracy Urzędu.

Podkategorie