Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Makowie

96-124 Maków, ul. Główna 12
tel. 46 831 24 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Siedziba: budynek Urzędu Gminy w Makowie, III piętro pok. 10,11
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Pracownicy:
Jolanta Zarzycka - Karda – dyrektor
Halina Tarnowska – główny księgowy
Grażyna Błędowska – starszy specjalista
Hanna Skiba – starszy specjalista


Zadania Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Makowie


1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością gminnego przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum.
2. Przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum.
3. Koordynacja działań w zakresie zapewnienia placówkom warunków do realizacji funkcji opiekuńczych, wychowawczych i  dydaktycznych.
4. Współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkola w zakresie planowania budżetu i finansowania realizowanych zadań, planowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zagospodarowania oraz remontów obiektów szkolnych, wypełniania obowiązku szkolnego, wzbogacania procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach posiadanych środków, organizowania szkoleń.
5. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów podległych placówek oświatowych oraz koordynacja polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów placówek.
6. Współpraca z Urzędem Gminy Maków w zakresie wykorzystania środków na inwestycje oświatowe.
7. Ewidencja i kontrola spełniania obowiązku nauki do 18-tego roku życia.
8. Koordynacja czynności prawnych i organizacyjnych związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, zmianą stopnia organizacji lub likwidacją przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów; przygotowywanie stosownych aktów w tym   zakresie.
9. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Łodzi w zakresie realizacji zadań statutowych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji między organem prowadzącym a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi.
10. Podejmowanie czynności merytoryczno-organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum.
11. Ocena sprawności zarządzania placówkami, przygotowywanie  ocen pracy dyrektorów, występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia.
12. Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
13. Sporządzanie nowych aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego w przypadku uzyskania przez niego nowych kwalifikacji.
14. Prowadzenie ewidencji wydanych aktów mianowania.
15. Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej, organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
16. Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków z osobowego funduszu płac i funduszu świadczeń socjalnych.
17. Opracowanie zbiorczego projektu budżetu oświaty na podstawie planów dochodów i wydatków poszczególnych jednostek.
18. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez szkoły i przedszkole.
19. Nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie placówek oświatowych.       
20. Organizacja dowozu dzieci do szkół, zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych
21. Koordynacja w zakresie bieżących przeglądów budynków szkolnych w zakresie bezpieczeństwa, ochrony p.pożarowej, BHP oraz zabezpieczenia szkół w niezbędne środki realizacji tych zadań.
22. Obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty.
23. Współpraca z organizatorami imprez kulturalnych i artystycznych, w których biorą udział uczniowie placówek oświatowych gminy.
24. Realizacja zadań oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych – refundacja pracodawcom środków za wykształcenie pracownika młodocianego, pomoc socjalna dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Maków – stypendia socjalne, wyprawki szkolne.