Gmina Maków położona jest w zachodniej części powiatu skierniewickiego, w województwie łódzkim. Graniczy z gminą i miastem Skierniewice oraz Gminami Godzianów i Lipce Reymontowskie, a także z gminą Łyszkowice należącą do powiatu łowickiego. Gmina liczy 6039 mieszkańców i zajmuje obszar 82 km². W jej skład wchodzi dziesięć sołectw. Gmina ma charakter rolniczy. Wielu rolników specjalizuje się w uprawach sadowniczych owoców miękkich (porzeczki, aronii i truskawki), a także w uprawie pieczarki.

Na terenie Gminy znajdują się dwa zabytkowe kościoły; jeden w Makowie z 1774r.w stylu późnobarokowym, a drugi w Pszczonowie wybudowany w II połowie XV wieku. Maków otoczony jest ze wszystkich stron pięknymi lasami obfitującymi w grzyby i zwierzynę. Przez gminę przepływają dwie rzeki Pisia i Uchanka. Są też retencyjne zbiorniki wodne w Pszczonowie i Woli Makowskiej, które są systematycznie zarybiane i stanowią atrakcję dla wędkarzy.

Brak wielkiego przemysłu, oraz stosunkowo duża powierzchnia zalesień powodują, że środowisko jest tu nieskażone. Wszystko to, oraz bliskość dużych aglomeracji miejskich przyczynia się do atrakcyjności terenów nadających się do celów rekreacyjnych. Walory przyrodnicze powodują, że coraz więcej osób pragnie zamieszkać na naszym terenie. Jednym z głównych celów rozwoju Gminy Maków jest zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez rozwój sfery gospodarczej, społecznej, tworzenie przyjaznych warunków zamieszkania.

W kontekście układu transportowego, Gmina Maków bogata jest w sieć dróg powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych, które pozwalają mieszkańcom na przemieszczanie się w obrębie regionu oraz które łączą poszczególne miejscowości z większymi ciągami komunikacyjnymi.

Do ciągów komunikacyjnych strategicznych dla Makowa, ale leżących poza obrębem Gminy należą:

> autostrada A2 położona na północny – zachód od Gminy, będąca częścią drogi krajowej E30, łącząca wschód z zachodem Polski,

> droga krajowa nr 70 położona na północny – wschód od Gminy, łącząca Łowicz z drogą ekspresową S8 w Zawadach,

> droga wojewódzka nr 704 położona na zachód od Gminy, łącząca Jamno i Brzeziny,

> droga wojewódzka nr 705 położona na wschód od Gminy, łącząca Śladów z Jeżowem.

Gmina Maków znajduje się w sferze oddziaływania Aglomeracji Łódzkiej i Warszawskiej oraz miast Skierniewice, Łowicz, Żyrardów, Rawa Mazowiecka. Położenie w strefie oddziaływań miast jest dla gminy wiejskiej Maków ważnym kontekstem odniesienia. Jednym z kluczowych czynników zewnętrznych warunkujących rozwój lokalny jest bowiem oddziaływanie, swoiste „promieniowanie” czynników prorozwojowych z istotnych ośrodków miejskich na otaczające te tereny. Atrakcyjność inwestycyjna poszczególnych gmin zmienia się z czasem i jest wypadkową oddziaływania na rynek wielu czynników lokalnych, począwszy od obiektywnych, geograficznych, a skończywszy na jakości zarządzania lokalnego i wizerunku danego ośrodka.

Jednocześnie mieszkańcy Gminy Maków charakteryzują się dużą przedsiębiorczością. Obecnie na jej terenie działa 232 przedsiębiorców. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Maków w 2015 r. wyniosła 8,6%, podczas gdy w Województwie Łódzkim 10,3 %. Niestety małe przedsiębiorstwa borykają się niską innowacyjnością, mają problem z adaptacją do nowych warunków gospodarczych i wykorzystaniem lokalnych przewag konkurencyjnych.