Informuję, że w dniu 26 stycznia 2023 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A, odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Maków z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji, odbytej w dniu 29 grudnia 2022 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie informacji Przewodniczącej Rady Gminy i Przewodniczących stałych komisji o pracach organów Rady w 2022 r.
7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Maków wspólnie z Powiatem Skierniewickim oraz Gminami: Lipce Reymontowskie i Godzianów dotyczącego przygotowania i realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków – Chlebów nr 2935E” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Maków wspólnie z Powiatem Skierniewickim oraz Gminami: Lipce Reymontowskie i Godzianów dotyczącego przygotowania i realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków – Chlebów nr 2935E” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Wola Makowska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Wola Makowska.
11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maków na rok 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maków na rok 2023.
15. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
17. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
19. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie planu pracy komisji Rady Gminy na 2023 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji Rady Gminy na 2023 rok.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

(-) Maria Piechut