1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. );

Rozporządzenie MRPiPS z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz.U.2016, poz. 1406 );

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie  zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U.2015, poz. 1058);
 
2.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2016 r. , poz. 1518 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. Nr 2015, poz. 2284 )

3.Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2016 r., poz. 169 ze zm. );

Rozporządzenie MRPiPS z dnia 8 grudnia 201 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( Dz. U. z 2015 ,poz. 2229 );
 
4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 332 );
 
5. Ustawa  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1390 );
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury " Niebieskie Karty " oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"
( Dz.U. z 2011, Nr 209, poz. 1245 );
 
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014, poz. 1863 );
 
Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1954 ) 
 
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 2016 r., poz. 195 )
 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie o świadczenie wychowawcze ( Dz.U.z 2016 r., poz. 214 )

 

 Więcej informacji - www.mpips.gov.pl