Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzice ( rodzic lub  małżonek rodzica) mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do 18 roku życia,

2) w wieku do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko się uczy,

3) bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub upoważniona przez niego osoba. Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się dokumenty określone w art. 10 ust. 4 Ustawy o Karcie Duzej Rodziny. Wykaz uprawnień przysługujących na podstawie Karty znajduje się na stronie internetowej MPiPS. Wzór wniosku o przyznanie Karty stanowi załacznik nr 2 do Rozporządzenia MPiPS z 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku o przyznanie KDR ( Dz.U.2014, poz. 1954 ).

 

więcej informacji : www.mpips.gov.pl