Wstęp deklaracji

Urząd Gminy w Makowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej.

Dane teleadresowe jednostki:

Gmina Maków
ul. Akacjowa 2A
96 – 124 Maków
46 831 20 09

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie zostały spełnione następujące wymagania:
• Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej - są skanami dokumentów.
• Część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych.
• Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.

Powody wyłączenia:
• Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
• Archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą nie spełniać wymogów dostępności - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
• Załączone do artykułów filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Spełnione zostały następujące wymagania:
• Nawigacja za pomocą klawiatury - nie musisz używać myszki komputerowej, aby poruszać się po odpowiednich sekcjach strony, sama klawiatura będzie wystarczająca
• Przejście do animowanych elementów menu jest możliwe za pomocą klawisza Tab, więc możemy szybko poruszać się po stronie
• Unikanie animowanych elementów (udogodnienia dla osób cierpiących na padaczkę) stabilne grafiki, brak krzykliwych efektów animowanych to jedne z wielu zalet naszego szablonu
• Zrozumiałe linki - opis linku wyraźnie wskazuje, do czego on prowadzi
• Tryb wysokiego kontrastu: zapewnia optymalną czytelność tekstu (czarny / Tryb Biały, Czarny / Tryb żółty, żółty / Tryb Czarny)
• Tryb nocny - pozwala uniknąć zmęczenia oczu. Jeśli Twoje oczy męczą się szybko, skorzystaj z wersji koloru dla trybu nocnego
• Przełącznik szerokości (stałe / płynnne) dostosowanie szerokości ekranu do Twoich potrzeb
• Przełącznik rozmiaru czcionki (3 stopnie rozmiaru czcionki, które są ustawione w procentach)
• W serwisie nie ma elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.
• W serwisie nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
• Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie.
• Użytkownik serwisu nie jest zmuszony do rozpoznania koloru podczas korzystania z niego.

Badanie dostępności strony zostało wykonane z pomocą następujących narzędzi:

WAVE web accessibility evaluation tool

https://wave.webaim.org/

 
stan na dzień:
2021-03-12 
0 błędów
21 błędów kontrastu 
   stan na dzień:
2021-03-12
 Strona spełnia wymogi dostępności w:
98,35%

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Szymon Duda
e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 46 831 08 29

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy:

Siedziba urzędu mieści się w budynku przy ul. Akacjowej 2A, 96-124 Maków.
Budynek posiada własny parking z wydzielonym 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Wejście do budynku urzędu jest możliwe bezpośrednio z parkingu, nie występują przeszkody architektoniczne w postaci schodów. Drzwi wejściowe wyróżniają się na tle fasady. Na parterze znajdują się:
- tablica tyflograficzna informująca o rozkładzie pomieszczeń;
- spełniająca przepisy toaleta dla osób niepełnosprawnych;
- punkt obsługi interesantów wyposażony w pętlę indukcyjną (pracownik punktu dzwoni po właściwego merytorycznie pracownika, który schodzi na parter w celu obsłużenia interesanta, również osoby ze szczególnymi potrzebami);
- wyodrębniony i wyciszony pokój do obsługi osób z taką potrzebą;
- poszczególne pomieszczenia opisane są tabliczkami w alfabecie Braille’a.

Budynek posiada dwie kondygnacje, na drugą z nich można dostać się windą. Korytarze są szerokie umożliwiające poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich.
W budynku, w celu załatwienia sprawy urzędowej, można skorzystać z tłumacza online Polskiego Języka Migowego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowicach:

Siedziba Szkoły mieści się w budynku pod adresem Dąbrowice 86.

Budynek nie posiada własnego parking z wydzielonym  miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku Szkoły jest możliwe schodami lub pochylnią usytuowaną obok wejścia głównego. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Na dolnym korytarzu stale dyżuruje pracownik obsługi, który kieruje ruchem interesantów . Osoby niepełnosprawne obsługiwane są na parterze budynku. W budynku nie ma windy, ani urządzenia wspomagającego dostanie się osoby niepełnosprawnej ruchowo na pierwsze piętro budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek Szkoły Podstawowej w Słomkowie:

Siedziba Szkoły Podstawowej w Słomkowie  mieści się w budynku przy ul. Głównej 68, 96-124 Maków.

Z chodnika są schodki i zjazd do furtki na teren placu szkolnego. Wejście do budynku szkoły jest możliwe schodami, nie ma  pochylni. W budynku nie ma windy, ani urządzenia wspomagającego dostanie się osoby niepełnosprawnej ruchowo na  korytarz i piętro budynku. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych.

Budynek Szkoły Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej: 

Siedziba budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego mieści Wola Makowska 25b; 96-124 Maków.

Budynek posiada własny parking, zlokalizowany przed wejściem  na teren placu szkolnego.

Wejście do budynku szkoły jest możliwe schodami lub pochylnią usytuowaną obok wejścia głównego. Główne drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, po lewej stronie drzwi zamontowany jest dzwonek, po usłyszenie sygnału pracownik wychodzi  w celu przekazania dalszych informacji dotyczących wejścia do budynku lub załatwienia sprawy  (również osoby niepełnosprawnej). Na parterze znajduje się toaleta.

W budynku nie ma windy, ani urządzenia wspomagającego dostanie się osoby niepełnosprawnej ruchowo na piętro budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek Szkoły Podstawowej w Świętem:

Siedziba Szkoły Podstawowej w Świętem mieści się w budynku pod adresem Święte Laski 63, 96-124 Maków.

Budynek posiada własny  duży  teren  przyszkolny, na którym  zlokalizowane są:

- parking – mieszczący się po lewej stronie budynku,

- plac zabaw, boiska do piłki siatkowej, nożnej, koszykowej,

- część rekreacyjno – wypoczynkową z siłownią zewnętrzną.

Wejście do budynku szkoły jest możliwe:

- schodami  głównymi – wejście główne,

- wejściem tylnym  zlokalizowanym od strony boiska.  Przy wejściu głównym i tylnym  zamontowane są dzwonki dla interesantów.

Budynek szkoły jest piętrowy. Na parterze znajdują się: sale lekcyjne, szatnia, korytarz, pokój dyrektora, pokój nauczycielski, toalety dla chłopców i dla dziewcząt.

Piętro przeznaczone jest na mieszkania dla lokatorów.

W budynku szkoły nie ma windy, ani urządzenia wspomagającego dostanie się osoby niepełnosprawnej ruchowo. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W holu głównym znajduje się punkt informacyjny. Pracownik w osobie woźnej, po usłyszeniu dzwonka do drzwi, odpowiedzialny jest za udzielanie informacji i zakomunikowanie dyrektorowi informacji o interesancie. Dyrektor wychodzi do interesanta  w celu obsłużenia go.

Budynek Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Makowie:

Siedziba szkoły mieści się w trzech odrębnych budynkach. Dwa z nich przy ulicy Głównej 4, 96-124 Maków, w jednym uczą się klasy I-III a drugi to sala gimnastyczna. Trzeci budynek usytuowany jest przy ulicy Akacjowej 2, 96-124 Maków, w którym są klasy IV-VIII oraz znajduje się sekretariat placówki.

Budynki nie posiadają odrębnych parkingów. Interesanci korzystają z parkingów ogólnodostępnych. Na tych parkingach nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku przy ulicy Głównej 4 możliwe jest wejście głównymi drzwiami lub pochylnią, usytuowaną przy wejściu bocznym do szkoły. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku sali gimnastycznej osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wejścia głównego.  Nie ma tam toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Natomiast w budynku przy ulicy Akacjowej 2 osoby niepełnosprawne mogą  korzystać z wejścia głównego, chcąc wejść  zarówno na teren szkoły, jak i do budynku. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Interesanci przyjmowani są w sekretariacie szkoły, znajdującym się na parterze budynku. W budynku znajduje się szyb windowy, jednak w chwili obecnej winda jest nieczynna.

Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnej. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Pszczonowie:

Siedziba budynku Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Pszczonowie, 99-420 Łyszkowice.

Budynek posiada własny parking, zlokalizowany przed wejściem  na teren placu szkolnego.

Wejście do budynku szkoły jest możliwe schodami lub pochylnią usytuowaną obok wejścia głównego. Główne drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, po prawej stronie drzwi zamontowany jest dzwonek, po usłyszenie sygnału pracownik wychodzi  w celu przekazania dalszych informacji dotyczących wejścia do budynku lub załatwienia sprawy  (również osoby niepełnosprawnej). Na parterze znajdują się toalety.

W budynku nie ma windy, ani urządzenia wspomagającego dostanie się osoby niepełnosprawnej ruchowo na piętro budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek Biblioteki Publicznej:

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się w budynku przy ulicy Głównej 3 A, 96-124 Maków. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym jednym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku biblioteki możliwe jest schodami lub pochylnią usytuowaną wzdłuż budynku biblioteki.
Wejście główne ma szerokość dostosowaną do wózków inwalidzkich. Bariery architektoniczne w postaci schodów znajdujących się w lokalu biblioteki uniemożliwiają bezpośrednie skorzystanie z usług biblioteki przez osoby niepełnosprawne. Wypożyczenia  tym osobom  dokonywane są przez bibliotekarza w wejściu głównym.
Brak toalety ogólnodostępnej dla użytkowników biblioteki.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób słabowidzących i niewidomych.
Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Budynek Gminnego Przedszkola:

Siedziba przedszkola mieści się w budynku przy ul. Głównej 4, 96-124 Maków.

Budynek nie posiada własnego parkingu z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Przed przedszkolem jest parking publiczny, na którym nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Główne wejście do przedszkola jest na równym poziomie, tzn. chodnik – podłoga w budynku. Główne drzwi otwierają się za pomocą uchwytu. W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu do budynku do godz. 9.00 dyżur pełni pracownik obsługi. Po godzinie 9.00 drzwi budynku są zamykane (osoby zainteresowane mogą użyć  dzwonka w celu kontaktu z pracownikami). W budynku brak windy lub urządzenia wspomagającego dostanie się osoby niepełnosprawnej ruchowo na I piętro placówki.

Do budynku przedszkola w wyjątkowych sytuacjach można wejść z psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, również brak oznaczeń  w alfabecie braila i kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego.