BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIEJSCOWOŚCI MAKÓW W TECHNOLOGII PASYWNEJ NA DZ. NR 595/2 I 595/3


CELEM BEZPOŚREDNIM JEST POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE MAKÓW POPRZEZ REALIZACJĘ DEMONSTRACYJNEGO PROJEKTU POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE PASYWNEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI ZAPEWNIAJĄCEJ KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA, PRZYCZYNIAJĄCEGO SIĘ DO OGRANICZENIA STRAT CIEPŁA I ZMNIEJSZENIA POZIOMU KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- RACJONALIZACJA ROZPROSZONYCH SYSTEMÓW GOSPODAROWANIA ENERGIĄ I CIEPŁEM UŻYTKOWYM W ŚRODOWISKU LOKALNYM GMINY MAKÓW;
- ZWIĘKSZENIE OSZCZĘDNOŚCI W BUDŻECIE GMINY MAKÓW POPRZEZ OGRANICZENIE STRAT CIEPŁA I ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII (PIERWOTNEJ);
- ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO ORAZ POPRAWA STANU ŚRODOWISKA GMINY MAKÓW POPRZEZ REDUKCJĘ ZUŻYCIA PALIW KONWENCJONALNYCH I ZASTOSOWANIE WZORCOWYCH PRAKTYK GOSPODAROWANIA ENERGIĄ;
- OGRANICZENIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA CO2 I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W OBSZARZE GMINY MAKÓW;
- ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GMINNEJ INFRASTRUKTURY (OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ);
- ZMNIEJSZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ PROPAGOWANIE EKOLOGICZNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ENERGIĄ NA DEMONSTRACYJNYM PRZYKŁADZIE BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MAKÓW;
- WZROST POZIOMU ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W DZIEDZINIE BUDYNKÓW PASYWNYCH NA PRZYKŁADZIE DOBRYCH PRAKTYK WYKORZYSTANIA NAJBARDZIEJ WYDAJNYCH I PROEKOLOGICZNYCH TECHNOLOGII, URZĄDZEŃ I INSTALACJI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ NA TERENIE GMINY MAKÓW;
- WZROST KOMFORTU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY POPRZEZ OGRANICZENIA DEGRADACJI ŚRODOWISKA I POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA, CO W KONSEKWENCJI WPŁYNIE NA ROZWÓJ FORM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ.
REALIZACJA PROJEKTU PRZYCZYNI SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI DO OGRANICZENIA DEGRADACJI LOKALNEGO ŚRODOWISKA W WYNIKU ZMNIEJSZENIA UDZIAŁU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ (W TYM CO2) DO POWIETRZA W POWIECIE SKIERNIEWICKIM. WPŁYNIE TO Z KOLEI NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA I W KONSEKWENCJI PRZYCZYNI SIĘ DO ROZWOJU FORM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (POPRAWY WARUNKÓW DO ŻYCIA MIESZKAŃCÓW CAŁEGO WOJEWÓDZTWA).


OPIS PROJEKTU: PROJEKT POLEGA NA BUDOWIE I WYPOSAŻENIU BUDYNKU URZĘDU GMINY MAKÓW W STANDARDZIE BUDYNKU PASYWNEGO, PRZYSTOSOWANYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZGODNIE Z KONCEPCJĄ UNIWERSALNEGO PROJEKTOWANIA. NOWATORSKA IDEA ENERGETYCZNO-ARCHITEKTONICZNA BĘDZIE ODPOWIADAŁA WYMAGANIOM STAWIANYM PRZEZ REGULACJE PRAWE TJ. BĘDZIE TO BUDYNEK O BARDZO NISKIM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ DO OGRZEWANIA WNĘTRZA 11,2 KWH/(M2/ROK), W KTÓRYM KOMFORT TERMICZNY ZAPEWNIONY BĘDZIE PRZEZ PASYWNE ŹRÓDŁA CIEPŁA (POMPA CIEPŁA, PANELE FOTOWOLTAICZNE I INNE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE, BEZPOŚREDNIE ZYSKI CIEPŁA Z PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO POPRZEZ ODPOWIEDNIO ZAPROJEKTOWANY UKŁAD OKIEN I PRZESZKLEŃ W BUDYNKU, CIEPŁO ODZYSKANE Z WENTYLACJI). WDROŻONY ZOSTANIE MONITORING POZIOMU ZUŻYCIA ENERGII (AUTOMATYKA URZĄDZEŃ, SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM (ENERGIĄ), STEROWANIE GŁOSOWE). PRZEWIDUJE SIĘ TEŻ DZIAŁANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ I WYKORZYSTANIA PROJEKTU JAKO DEMONSTRACYJNEGO. W RAMACH PRZYBLIŻENIA WIEDZY DOTYCZĄCEJ PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU I IDEI ENERGOOSZCZĘDNOŚCI, POWSTANIE TABLICA PRZEDSTAWIAJĄCA ZASADĘ DZIAŁANIA BUDYNKU PASYWNEGO ORAZ PRZEPROWADZONA ZOSTANIE KAMPANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA.


WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 563 991,25 zł ,
WYDATKI KWALIFIKOWALNE : 4 486 549,81 zł
DOFINANSOWANIE: 3 813 567,33 zł


PROJEKT DOFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020
BENEFICJENT: GMINA MAKÓW

www.mapadotacji.gov.pl