Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

>>POBIERZ<<