Informacja GOPS na temat dodatku osłonowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że od 4 stycznia 2022 r. na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej będą przyjmowane wnioski na dodatek osłonowy. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wyższy dodatek osłonowy może otrzymać gospodarstwo w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Jednak w tym przypadku, konieczny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podwyższony dodatek wynosi odpowiednio:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy  przysługuje osobom za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba złoży wniosek  później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski złożone  po 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 46 831-22-90 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

Wniosek do pobrania