Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Maków a Gabinetem Dentystycznym LT Małgorzata Bonikowska – informujemy, iż opieka stomatologiczna

w szkołach prowadzona będzie po uruchomieniu działalności szkół w ww. Gabinecie Stomatologicznym w terminach uzgodnionych ze SZKOŁAMI przy BRAKU SPRZECIWU RODZICA (prosimy o składanie ewentualnych sprzeciwów u

wychowawców klas).