INFORMACJA

„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje, że ulegają zmianie zasady wydawania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych oraz wzór wniosku o przyznanie Karty w ten sposób, że rozszerzona została grupa osób uprawnionych do posiadania Karty. Program obejmuje swoim działaniem nie tylko rodziny wychowujące dzieci, ale również osoby, które miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Wnioski o przyznanie Karty można złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź bądź za pomocą platformy ePUAP.

Nowe wzory wniosków będą dostępne od dnia 17 maja 2020 roku na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: www.rcpslodz.pl w zakładce Dziecko i Rodzina, podzakładka Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.