Wójt Gminy Maków informuje, że rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach (zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, warzywa gruntowe, rośliny strączkowe, łąki 2 pokos, drzewa owocowe, krzewy owocowe, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę) w wyniku suszy proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Do wniosku prosimy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR. W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018.
Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło – ilość sprzedanych sztuk w ostatnim roku).
Uwaga: szkody będą szacowane tylko w kategoriach gleb: I (klasa V i VI ), II (klasa IV a i IV b) oraz w III (klasa IIIa i IIIb) – tylko zboża jare.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Makowie pok. nr 6 w godz. 8.00 do 16.00 (wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Maków lub na stronie internetowej www.makow.bipst.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 r.

>>>Powiadomienie<<<