Wniosek o dofinansowanie projektu „Nauczanie przyszłości” już po ocenie formalno-merytorycznej

Pod koniec września została zakończona ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nauczanie przyszłości” złożonego przez Gminę Maków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI – Edukacja, kwalifikacje, umiejętności, Działanie XI.1 – Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i został skierowany do następnego etapu-negocjacji.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 373 uczniów ze szkół podstawowych.

W ramach projektu, którego całkowita wartość wyniesie 851.278,00 zł, dofinansowanie UE 753.748, przewiduje się:
-zakup sprzętu i wyposażenia /komputery, rzutniki multim., tablice multimedialne, dywany interaktywne, drukarki , aparaty fotograficzne, pomoce dydaktyczne,
-szkolenia doskonalące dla nauczycieli
-zajęcia pozalekcyjne dla uczniów / matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, językowe-angielski, hiszpański/

Jolanta Zarzycka-Karda