Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie informuje o ogłoszeniu naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -  edycja 2024. Program będzie finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważne poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Szczegółowe informacje o Programie znajdą Państwo na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/https://niepelnosprawni.gov.pl/