Zapraszam na  XXVIII  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  24 czerwca 2021 roku  (czwartek)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu  21 kwietnia 2021 r.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Maków za 2020 rok:
 • debata,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Maków za rok 2020.
 1. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maków za 2020 rok.
 3. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Maków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
 4. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Maków z wykonania budżetu za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Maków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
 6. Przedstawienie:
 • opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium   Wójtowi Gminy Maków,
 • wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Maków o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Maków za 2020 rok,
 • uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Maków.
 2. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu zmieniającej uchwałę Rady Gminy Maków Nr XXVI/152/21 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Maków na lata 2021-2027”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Maków Nr XXVI/152/21 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Maków na lata 2021-2027”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 4. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świętem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świętem.
 10. Przedstawienie opinii stałych komisji ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Maków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Maków.
 12. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków.
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej i sprawozdanie z działalności GOPS-u w  Makowie za 2020 r.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                 Przewodnicząca Rady

                                                                                                                  (-) Maria Piechut