Informuję, że w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 10.00 odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Maków, zwołana  w trybie zwyczajnym,  korespondencyjnym.

Porządek sesji jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
 • Nr XIX z dnia 20 sierpnia 2020r.,
 • Nr XX z dnia 24 września 2020 r.,
 • Nr XXI z dnia 09 października 2020 r.,
 • Nr XXII z dnia 17 listopada 2020 r.,
 • Nr XXIII z dnia 24 listopada 2020 r.,
 • Nr XXIV z dnia 03 grudnia 2020 r.
 1. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 2. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 3. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie rozpoznania petycji złożonej przez osobę fizyczną z dnia 10 grudnia 2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpoznania petycji złożonej przez osobę fizyczną z dnia 10 grudnia 2020 r.
 5. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
 11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Maków na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Maków na 2020 rok.
 13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2020-2023.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2020-2023.

 

                                                             Przewodnicząca Rady

          (-)  Maria Piechut