Zapraszam na XIV Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 19 grudnia 2019r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie informacji Przewodniczącej Rady Gminy i Przewodniczących stałych komisji o pracach organów Rady w 2019r.
7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
9. Uchwalenie budżetu Gminy Maków na 2020 r.:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
2) przedstawienie opinii komisji;


3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
5) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
10. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2020-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2020-2023.
12. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
14. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Maków na lata 2020-2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Maków na lata 2020-2022.
16. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli przyjętego uchwałą Nr XXXVI/167/09 Rady Gminy Maków z dnia 29 kwietnia 2009 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli przyjętego uchwałą Nr XXXVI/167/09 Rady Gminy Maków z dnia 29 kwietnia 2009 r.
18. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie nabycia gruntów pod poszerzenie drogi gminnej nr 115101E ulica Źródlana w miejscowości Słomków.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntów pod poszerzenie drogi gminnej nr 115101E ulica Źródlana w miejscowości Słomków.
20. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie nabycia gruntów pod poszerzenie drogi gminnej nr 105301E, ul. Akacjowa w miejscowościach Maków i Maków-Kolonia.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntów pod poszerzenie drogi gminnej nr 105301E, ul. Akacjowa w miejscowościach Maków i Maków-Kolonia.
22. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Maków.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Maków.
24. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Maków na 2020 rok.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Maków na 2020 rok.
26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

(-) Maria Piechut