Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Maków w dniu 25 września 2018 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 29 czerwca 2018r. i XL, odbytej w dniu 21 sierpnia 2018 r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.


5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Statutu Gminy Maków.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Statutu Gminy Maków.
9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków za 2018 rok.
11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej, skatepark’u i boiska do streetball’a na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Akacjowej 2 w Makowie oraz regulaminu rozgrywania meczy piłkarskich na powyższym obiekcie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z boiska piłkarskiego, bieżni lekkoatletycznej, skatepark’u i boiska do streetball’a na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Akacjowej 2 w Makowie oraz regulaminu rozgrywania meczy piłkarskich na powyższym obiekcie.
13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Maków na 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Maków na 2018 rok.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432).

Przewodniczący Rady

(-) dr inż. Dariusz Kuleta