Zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 22 marca 2018r. i XXXVIII, odbytej w dniu 19 kwietnia 2018 r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.


7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maków za 2017 rok.
8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Maków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
9. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Maków z wykonania budżetu za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Maków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
11. Przedstawienie:
- opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Maków,
- wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Maków o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Maków za 2017 rok,
- uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Maków.
13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy na 2018 rok.
15. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Maków na 2018 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Maków na 2018 rok.
17. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2018-2021.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2018-2021.
19. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Maków do projektu pn. „Budowa drogi leśnej znajdującej się w ciągu drogi publicznej nr 115103E w miejscowości Maków na działkach ewidencyjnych nr 255/1200, 254/1200, 261/1204 oraz 261/1201 w obrębie ewidencyjnym Maków”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Maków do projektu pn. „Budowa drogi leśnej znajdującej się w ciągu drogi publicznej nr 115103E w miejscowości Maków na działkach ewidencyjnych nr 255/1200, 254/1200, 261/1204 oraz 261/1201 w obrębie ewidencyjnym Maków”.
21. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Maków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Maków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

(-) dr inż. Dariusz Kuleta