MIESZKAŃCY GMINY MAKÓW

  Zapraszam na  XXXVII  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  22 marca 2018 roku  (czwartek)  o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 30 stycznia 2018r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 6. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących stałych komisji o pracach organów Rady w 2017r.
 7. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Makowie.
 8. Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
 9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Maków na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Maków na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Maków na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Maków na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2019.
 15. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Maków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Maków.
 17. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Maków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Maków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 19. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Maków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Maków.
 21. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2018 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2018 rok.
 23. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Maków do kategorii dróg gminnych.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Maków do kategorii dróg gminnych.
 25. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków.
 27. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maków.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maków.
 29. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Maków na 2018 rok.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Maków na 2018 rok.
 31. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2018-2021.
 32. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2018-2021.
 33. Interpelacje i zapytania radnych.
 34. Wolne wnioski.
 35. Zamknięcie obrad.

       Przewodniczący Rady

                                                                                          (-)dr inż. Dariusz Kuleta