Zapraszam na V Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 14 marca 2019 roku (czwartek) o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa w Gminie Maków za 2018 rok.
7. Informacja o działalności kulturalnej i sportowej w Gminie, w tym również o działalności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy i korzystających ze środków budżetu Gminy.
8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
9. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Makowie.

Zapraszam na IV Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 roku (czwartek) o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 20 grudnia 2018r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
8. Uchwalenie budżetu Gminy Maków na 2019 r.:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
2) przedstawienie opinii komisji;

Zapraszam na III Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
- Nr XLI, odbytej w dniu 25 września 2018r.,
- Nr I , odbytej w dniu 21 listopada 2018 r.,
- Nr II (nadzwyczajnej), odbytej w dniu 21 listopada 2018 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

MIESZKAŃCY GMINY MAKÓW                        

Informuję, że zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I  z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej  Rady Gminy Maków  - I Sesja Rady Gminy Maków odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 16.15.

Sesja ta odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie (ul. Główna 12) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Maków.
  5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
  6. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy Maków.

 Wójt Gminy

     (-) Jerzy Stankiewicz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Maków w dniu 25 września 2018 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 29 czerwca 2018r. i XL, odbytej w dniu 21 sierpnia 2018 r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

Zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 22 marca 2018r. i XXXVIII, odbytej w dniu 19 kwietnia 2018 r.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.

MIESZKAŃCY GMINY MAKÓW

  Zapraszam na  XXXVII  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  22 marca 2018 roku  (czwartek)  o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 30 stycznia 2018r.

Zapraszam na  XXXVI  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  30 stycznia 2018 roku  (wtorek)  o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie  z następującym porządkiem obrad:
 

Zapraszam na  XXXV  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  28 grudnia 2017 roku  (czwartek)  o godzinie 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie  z następującym porządkiem obrad:

>>>POBIERZ<<<