Zapraszam na  XL  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  22.09.2022r.   (czwartek)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie, ul. Akacjowa 2A z następującym porządkiem obrad:

Porządek sesji jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
 • z XXXVII sesji, odbytej w dniu 06.2022 r.,
 • z XXXVIII sesji, odbytej w dniu 13.07.2022 r.
 • z XXXIX sesji , odbytej w dniu 08.08.2022r.
 1. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 2. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
 3. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maków za pierwsze półrocze 2022r.
 5. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2022-2038.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2022-2038.
 9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Święte Laski
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Święte Laski.
 11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Maków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Maków.
 13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Wola Makowska oznaczonej numerem działek:106/2 o powierzchni 0,40 ha , 294 o powierzchni 0,45 ha.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Wola Makowska oznaczonej numerem działek:106/2 o powierzchni 0,40 ha , 294 o powierzchni 0,45 ha.
 15. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Wola Makowska oznaczonej numerem działek:355 o powierzchni 0,58 ha , 391 o powierzchni 0,82 ha.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Wola Makowska oznaczonej numerem działek:355 o powierzchni 0,58 ha , 391 o powierzchni 0,82 ha.
 17. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Maków oraz Wola Makowska
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Maków oraz Wola Makowska
 19. Sprawozdanie z realizacji lokalnej strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,GNIAZDO” za lata 2014-2020 oraz przedstawienie zamierzeń w kontekście opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju.
 20. Omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Maków w latach 2019-2021 w kontekście możliwości odtworzenia posterunku Policji zlikwidowanego w 2012r.
 21. Debata społeczna ,,Jestem świadomy-jestem bezpieczny”
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.

                                                                      

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady

                                                                                                        (-) Maria Piechut