Informuję, że w dniu  22 czerwca 2022 roku  (środa)  o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się  XXXVII  Sesja  Rady Gminy Maków,   z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
 • z XXXV sesji, odbytej w dniu 24 marca  2022 r.,
 • z XXXVI sesji, odbytej w dniu 6 kwietnia 2022 r.
 1. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 2. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Maków za 2021 rok:
 • debata,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Maków za rok 2021.
 1. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maków za 2021 rok.
 3. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Maków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 4. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Maków z wykonania budżetu za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Maków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 6. Przedstawienie:
 • opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Maków,
 • wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Maków o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Maków za 2021 rok,
 • uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2021 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Maków.
 2. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków.
 4. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Maków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Maków.
 6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
 8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2022-2038.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2022-2038.
 10. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/20 Rady Gminy Maków z dnia 9 października 2020 roku w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/20 Rady Gminy Maków z dnia 9 października 2020 roku w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury.
 12. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Maków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Maków.
 14. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Maków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Maków.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

                                                                      

                                                                                                                Przewodnicząca Rady

                                                                                                          (-) Maria Piechut