INFORMACJA o możliwości zabrania głosu w debacie na temat: Raportu o stanie Gminy Maków za 2021 rok

Szanowni Państwo

  1. Sesja Rady Gminy Maków, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Maków za 2021 rok odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. w budynku Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A.
  2. Informuję, że mieszkańcy chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy (zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r.) składają do Przewodniczącej Rady Gminy Maków pisemne zgłoszenie.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Maków. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącej Rady Gminy Maków, poparte podpisami co najmniej 20 osób (czytelne imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis osoby popierającej).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącą rady zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Makowie, w Punkcie Obsługi Klienta (parter) do dnia 21 czerwca 2022 r. (wtorek) do godziny 16.00.

Raport o stanie Gminy Maków za 2021 r. został opublikowany na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Makowie w dniu 31 maja 2022 r., w zakładce: Raporty o stanie Gminy.

Sesja Rady Gminy Maków zgodnie z obowiązującymi od początku kadencji zasadami będzie transmitowana drogą internetową.

Przewodnicząca Rady

                                                                                                                   (-) Maria Piechut