Informuję, że w dniu 24 marca 2022 roku (czwartek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Maków, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 26 stycznia 2022 r.
4. Podsumowanie wystawy fotograficznej prac autorstwa Pana Władysława Pawła Jabłońskiego pod tytułem „Tak daleko, tak blisko. Zatrzymane w kadrze.”
5. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet za udział w pracach Rady Gminy Maków i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet za udział w pracach Rady Gminy Maków i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2023.
10. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na rok 2023.
12. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.


14. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2022-2038.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2022-2038.
16. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
18. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2022 rok”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2022 rok”.
20. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maków.
22. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maków na lata 2022-2025.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maków na lata 2022-2025.
24. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/151/21, w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków na lata 2021-2025”.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/151/21, w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków na lata 2021-2025”
26. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
27. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
28. Przedstawienie informacji Przewodniczącej Rady Gminy i Przewodniczących stałych komisji o pracach organów Rady w 2021r.
29. Sprawy różne.
30. Zamknięcie obrad.

 

    Przewodnicząca Rady

                                                                                                          (-)  Maria Piechut