Informuję, że w dniu  25 listopada 2021 roku  (czwartek)  o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się  XXXI  Sesja  Rady Gminy Maków. Porządek sesji będzie następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu  28 października 2021 r.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Maków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz  zamierzeniach i kierunkach działania.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
 9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2021-2038.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2021-2038.
 11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 15. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 17. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maków na 2022 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maków na 2022 r.
 19. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/133/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Makowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/133/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Makowie.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                 Przewodnicząca Rady

                                                                                                                  (-) Maria Piechut