Informuję, że w dniu 28 października 2021 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Maków - z porządkiem jak niżej:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 26 sierpnia 2021r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych.


7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
8. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Maków za I półrocze 2021 roku.
9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.
11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2021-2038.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2021-2038.
13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Maków na lata 2021-2027”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Maków na lata 2021-2027”.
15. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

(-) Maria Piechut