Zapraszam na LVIII Sesję Rady Gminy Maków w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Maków, ul. Akacjowa 2A (sala konferencyjna).

 

Porządek sesji jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Gminy Maków, odbytej w dniu 26 października 2023 r.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
 6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
 10. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 12. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 14. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Maków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie na zadanie „Remont elewacji kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie.”
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Maków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie na zadanie „Remont elewacji kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie.”
 16. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Maków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie na zadanie „Remont ogrzewania zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Maków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie na zadanie „Remont ogrzewania zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie”.
 18. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Maków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie na zadanie „Remont ogrodzenia zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Maków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie na zadanie „Remont ogrodzenia zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Makowie”.
 20. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Makowskiego Centrum Kultury.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Makowskiego Centrum Kultury.
 1. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 3. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 • Sprawy różne.
 1. Zamknięcie obrad.

                                                                                            Przewodnicząca Rady

                                                                                                       Maria Piechut