Zapraszam na LVI Sesję Rady Gminy Maków, która odbędzie się w dniu 21 września (czwartek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Maków, ul. Akacjowa 2A (sala konferencyjna).

 Porządek sesji jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
 • z LIII sesji, odbytej w dniu 22 czerwca 2023 r.
 • z LIV sesji nadzwyczajnej, odbytej w dniu 20 lipca 2023 r.
 • z LV sesji nadzwyczajnej, odbytej w dniu 8 sierpnia 2023 r.
 1. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 2. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
 3. Informacja Dyrektor GZEAS o przygotowaniu szkół i obiektów szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024.
 4. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.
 6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
 10. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Maków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Maków.
 12. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

                                                                                                       Maria Piechut