Zapraszam na  LIII  Sesję  Rady Gminy Maków,  która odbędzie się  w dniu  22 czerwca 2023 roku  (czwartek)  o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
 • z L sesji, odbytej w dniu 30 marca  2023 r.
 • z LI sesji nadzwyczajnej, odbytej w dniu 5 kwietnia 2023 r.
 • z LII sesji nadzwyczajnej, odbytej w dniu 15 maja 2023 r.
 1. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 2. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Maków za 2022 rok:
 • debata,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Maków za rok 2022 (raport został udostępnionyw Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Maków).
 1. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maków za 2022 rok.(z uwagi na obszerność , ze sprawozdaniem można zapoznać się w Biurze Rady) .
 3. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Maków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
 4. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Maków z wykonania budżetu za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Maków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
 6. Przedstawienie:
 • opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Maków,
 • wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Maków o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Maków za 2022 rok,
 • uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2022 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Maków.
 2. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 4. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
 6. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2023rok”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2023rok”.
 10. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Maków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Maków.
 12. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Makowie przy ulicy Kolejowej 2 (gabinet stomatologiczny).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w Makowie przy ulicy Kolejowej 2 (gabinet stomatologiczny).
 14. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr działek :168/4, 168/5, 167/2, 166/2 w miejscowości Maków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr działek :168/4, 168/5, 167/2, 166/2 w miejscowości Maków. .
 16. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr działki 690 w miejscowości Pszczonów .
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr działki 690 w miejscowości Pszczonów .
 18. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie udziału ¾ nieruchomości oznaczonej nr działek 471 i 296 w miejscowości Pszczonów .
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie udziału ¾ nieruchomości oznaczonej nr działek 471 i 296 w miejscowości Pszczonów .
 20. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały Rady Gminy Maków w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 21. Podjęcie uchwały Rady Gminy Maków w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.

                                     

Przewodnicząca  Rady

                                                              

                                                                                            (-)Maria Piechut