Zapraszam na L Sesję Rady Gminy Maków w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A.

Porządek sesji jest następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
-XLVII sesji, odbytej w dniu 26 stycznia 2023 r.
-XLVIII sesji, odbytej w dniu 27 lutego 2023 r.
-XLIX sesji, odbytej w dniu 16 marca 2023 r.
4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Maków za 2022r.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
7. Sprawozdanie z działalności Makowskiego Centrum Kultury za rok 2022.(z uwagi na obszerność ze sprawozdaniem można zapoznać się w biurze rady)
8. Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022r.
9. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Słomkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Słomkowie.
11. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Świętem.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Świętem.
13. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2023 rok”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2023 rok”.
15. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY”
17. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR III/14/18 Rady Gminy Maków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR III/14/18 Rady Gminy Maków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
19. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.
21. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2023-2038.
23. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na 2024r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na 2024r.
25. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na 2024r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Maków na 2024r.
27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady