Informuję, że w dniu 24 listopada 2022 roku (czwartek) o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Makowie ul. Akacjowa 2A odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Maków, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Maków:
- z XL sesji, odbytej w dniu 22.09.2022 r.,
- z XLI sesji, odbytej w dniu 20.10.2022 r.,
 z XLII sesji, odbytej w dniu 03.11.2022 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy oraz zamierzeniach i kierunkach działania.
6. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych.


7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za okres 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
8. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
10. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2022-2038.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2022-2038.
12. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
14. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
16. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Maków na lata 2023-2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Maków na lata 2023-2025.
18. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/166/21 Rady Gminy Maków z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/166/21 Rady Gminy Maków z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
20. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
22. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
24. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
26. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maków.
28. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Makowie.
29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Makowie.
30. Przedstawienie opinii stałych komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXV/209/22 Rady Gminy Maków z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków na 2022 rok”.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXV/209/22 Rady Gminy Maków z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków na 2022 rok”.
32. Sprawy różne.
33. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady

(-) Maria Piechut