Urząd Gminy w Makowie

Urząd Gminy Maków jest jednostką budżetową przy pomocy której, Wójt Gminy Maków realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane z mocy ustaw.

Siedzibą Urzędu jest miejscowość Maków koło Skierniewic.
Urzędem kieruje Wójt Gminy Maków – Jerzy Stankiewicz.

Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy Maków stanowią:

 • Kierownictwo Urzędu:
 • Wójt Gminy Maków
 • Zastępca Wójta
 • Sekretarz Gminy
 • Skarbnik Gminy
 • Referaty Urzędu, Biura oraz Samodzielne Stanowiska.
 • Rada Gminy Maków jako organ uchwałodawczy.

Siedziba Urzędu

Główna siedziba znajduje się przy ulicy Akacjowej 2A w Makowie. W budynku głównym znajdują się:

 • gabinet Wójta Gminy Maków
 • gabinet Zastępcy Wójta
 • gabinet Sekretarz Gminy
 • gabinet Skarbnik Gminy
 • Punkt Obsługi Interesantów,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Referat Finansowy,
 • Referat Gospodarki Komunalnej,
 • Referat Inwestycji,
 • Sekretariat urzędu gminy
 • Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Godziny pracy Urzędu

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • w poniedziałek, wtorek i środę od 8.00 do 16.00
 • w czwartek od 8.00 do 18.00,
 • w piątek od 8.00 do 14.00.

Sprawy, które można załatwić w Urzędzie

W Urzędzie możesz załatwić między innymi sprawy związane z:

 • zameldowaniem i wymeldowaniem,
 • wyrobieniem dowodu osobistego,
 • zgłoszeniem narodzin dziecka,
 • otrzymaniem aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa,
 • wstąpieniem w związek małżeński i ślubem cywilnym,
 • uznaniem dziecka,
 • nadaniem dziecku nazwiska męża matki,
 • zmianą imienia lub nazwisk stosownie do obowiązujących przepisów,
 • podatkami, opłatami lokalnymi, w tym wpłatami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego i leśnego oraz opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności,
 • gospodarowaniem odpadami komunalnymi i opłatami z tego tytułu,
 • działalnością gospodarczą,
 • potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP,
 • przyznaniem dodatku mieszkaniowego,
 • uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
 • uzyskaniem zezwolenia na opróżniane zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 • dofinansowaniem kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z kształceniem młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.

Inne zadania wykonywane przez Urząd

Urząd wykonuje też inne zadania m.in.:

 • obsługuje wybory do Sejmu, Senatu, Rady Gminy Maków i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,
 • zajmuje się gospodarką komunalną, w tym utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego,
 • koordynuje działalność służb miejskich w sytuacji klęsk lub awarii technicznych,
 • nadzoruje utrzymanie czystości w gminie,
 • zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg i chodników,
 • koordynuje usługi przewozowe na terenie gminy,
 • zajmuje się sprawami bezdomnych zwierząt,
 • wydaje zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej,
 • gospodaruje mieszkaniowym zasobem gminy,
 • realizuje inwestycje budowlane i drogowe,
 • wyposaża grunty gminne w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu (budowa dróg gminnych kanalizacji sanitarnej itp.),
 • opracowuje plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy i sporządza z niego wypisy i wyrysy,
 • zajmuje się ochroną zabytków na terenie gminy,
 • nadaje nazwy ulic i numery porządkowe nieruchomości,
 • prowadzi ewidencję ludności, rejestr wyborców, Rejestr Mieszkańców, Rejestr Zamieszkania Cudzoziemców, spis dzieci podlegających powszechnemu obowiązkowi szkolnemu,
 • zajmuje się gminnymi terenami zielonym,
 • przyznaje nagrody i stypendia za osiągnięcia uczniów oraz osiągnięcia sportowe,
 • udziela uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi organizacjami pożytku publicznego.

Załatwianie spraw w Urzędzie

 1. Możesz napisać pismo i wysłać na adres:
  Urząd Gminy Maków
  ul. Akacjowa 2A, 96-124 Maków
 2. Możesz napisać pismo i przynieść do Punktu Obsługi Interesantów.
 3. Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP: epuap.gov.pl.
  Adres skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP to: /k0t0g97xaq/skrytka
 5. Możesz wysłać faks pod numer 46 831 20 17.
 6. Możesz zadzwonić na numer 46 831 20 09.
 7. Możesz przyjść do Urzędu osobiście.

 

Dojazd do Urzędu

Autobus:

Obok Urzędu znajdują się 2 przystanki autobusowe, którym każdy mieszkaniec może dojechać pod budynek urzędu.

Samochód:

Przy Urzędzie jest bezpłatny, ogólnodostępny parking, z wydzielonym miejscem dla osoby z niepełnosprawnością.

Dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • wejście do budynku z poziomu parkingu bez barier architektonicznych,
 • w holu znajduje się dostępna toaleta dla niepełnosprawnych,
 • w głównym holu znajduje się Punkt Obsługi Interesantów z obniżoną ladą, wyposażony w pętlę indukcyjną,
 • w holu na podłodze zamontowane są pola uwagi dla osób niedowidzących,
 • w holu znajduje się tablica tyflograficzna oraz czytelna tablica informacyjna,
 • w urzędzie można skorzystać z tłumacza online Polskiego Języka Migowego,
 • w razie potrzeby obsługi interesanta można dokonać w tak zwanym „pokoju wyciszenia”,
 • pokoje posiadają tabliczki z opisem w alfabecie Braille’a.