Nazwa : „OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY MAKÓW POPRZEZ INSTALACJĘ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH PRYWATNYCH – II ETAP” CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU JEST: OGRANICZENIE ODDZIAŁYWANIA ENERGETYKI NA ŚRODOWISKO ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH PRYWATNYCH ORAZ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MAKÓW .

WŚRÓD CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH NAJWIĘKSZE ZNACZENIE MAJĄ:
- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY MAKÓW POPRZEZ ZASTOSOWANIE I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ZASOBÓW ENERGETYCZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII.
POPRAWA STANU ŚRODOWISKA POPRZEZ REDUKCJĘ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY, GLEBY I WÓD ORAZ REDUKCJĘ ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW NA TERENIE GMINY MAKÓW.
- ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ POCHODZĄCĄ ZE ŹRÓDEŁ KONWENCJONALNYCH NIEODNAWIALNYCH W BUDYNKACH PRYWATNYCH NA TERENIE GMINY MAKÓW.
- WZROST EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ BUDYNKÓW PRYWATNYCH NA TERENIE GMINY MAKÓW W POWIĄZANIU ZE WZROSTEM ICH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZY JEDNOCZESNYM ZMNIEJSZENIU PONOSZONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ICH UTRZYMANIE.
- OGRANICZENIE STRAT CIEPŁA PROWADZĄCE DO ZMNIEJSZENIA POZIOMU KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH POPRZEZ MODERNIZACJĘ PRYWATNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY MAKÓW – INSTALACJE CZYSTYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE).
- OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ODPOWIEDZIALNYCH ZA POWSTAWANIE ZJAWISKA TZW. NISKIEJ EMISJI ORAZ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I OBNIŻENIE ZUŻYCIA PALIW KONWENCJONALNYCH NA TERENIE GMINY MAKÓW.
- BUDOWANIE TRWAŁYCH POWIĄZAŃ MIĘDZY MIESZKAŃCAMI I SPOŁECZNOŚCIAMI A ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ W SEKTORZE BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO EKOLOGICZNEGO OPARTEGO
- NA WYKORZYSTANIU NOWYCH TECHNOLOGIACH ENERGII ODNAWIALNEJ.

OPIS PROJEKTU
ZAŁOŻENIEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ POCHODZĄCEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH 139 GOSPODARSTW DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MAKÓW, A TAKŻE UZYSKANIE OSZCZĘDNOŚCI I OPTYMALIZACJI KOSZTÓW ZUŻYCIA TEJ ENERGII. PROJEKT SPEŁNIA WSZYSTKIE CELE PROGRAMOWE I PRZYCZYNIA SIĘ, W SZCZEGÓLNOŚCI DO OBNIŻENIA KOSZTÓW ZAKUPU ENERGII W WYNIKU PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ Z OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH (BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE) I TYM SAMYM DO REDUKCJI LUB OGRANICZENIA ZUŻYCIA PALIW KONWENCJONALNYCH, A PRZEDE WSZYSTKIM DO ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU OZE W BILANSIE PALIWOWO-ENERGETYCZNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. W TYM CELU ZAPLANOWANO INWESTYCJĘ W TRYBIE ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ, POLEGAJĄCĄ NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W 59 LOKALIZACJACH, INSTALACJI KOTŁA NA BIOMASĘ – PELLET W 80 LOKALIZACJACH, WRAZ Z PRACAMI INFRASTRUKTURALNYMI I MONTAŻOWYMI. NOWE ŹRÓDŁA CIEPŁA BĘDĄ PRODUKOWAĆ NIEZBĘDNĄ ILOŚĆ CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NA POTRZEBY WŁASNE, WYKORZYSTUJĄC MAKSYMALNIE ENERGIĘ ODNAWIALNĄ. W PROJEKCIE WYKORZYSTUJE SIĘ I PROMUJE NAJBARDZIEJ WYDAJNE I PROEKOLOGICZNE TECHNOLOGIE, URZĄDZENIA I INSTALACJE GRZEWCZE. REALIZACJA PROJEKTU PRZYCZYNI SIĘ BEZPOŚREDNIO DO REDUKCJI EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ (W TYM CO2) DO POWIETRZA. W PROJEKCIE PRZESTRZEGANE BĘDĄ REGUŁY KONCEPCJI UNIWERSALNEGO PLANOWANIA W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI, ELASTYCZNOŚCI ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NADZÓR INWESTORSKI ORAZ PROMOCJĘ PROJEKTU. Z PROJEKTU SKORZYSTAJĄ BEZPOŚREDNIO MIESZKAŃCY GMINY, W SZCZEGÓLNOŚCI 139 GOSPODARSTW DOMOWYCH (W TYM 378 MIESZKAŃCÓW GMINY W RAMACH GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH INWESTYCJĄ.

Wartość: 3.203.315,25 zł Wydatki kwalifikowane: 2.947.915,00 zł Dofinansowanie: 2.505.727,75 zł
Dofinansowanie : Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Beneficjent: Gmina Maków

www.mapadotacji.gov.pl