Projekt „Pierwszy żłobek w Gminie Maków” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podjęcie po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymanie zatrudnienia przez 20 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 20 miejsc w żłobku w Gminie Maków oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc przez 24 miesiące w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022.

Cel główny projektu jest spójny z celem szczegółowym RPO WŁ. Poprzez realizację projektu 20 rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w gm. Maków, zwiększy swoją aktywność zawodową oraz zdolność do zatrudnienia i będzie miało możliwość łączenia życia prywatnego z zawodowym.

Wartość: 864.203,53 zł Wydatki kwalifikowane: 864.203,53 zł Dofinansowanie: 782.603,53 zł

Dofinansowanie: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Beneficjent: Gmina Maków

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie gminy w zakładce dla mieszkańców, oświata.