RPO

Nazwa : „OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO GMINY MAKÓW POPRZEZ INSTALACJĘ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  – III ETAP”

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU JEST: OGRANICZENIE ODDZIAŁYWANIA ENERGETYKI NA ŚRODOWISKO ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH PRYWATNYCH ORAZ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MAKÓW .

WŚRÓD CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH NAJWIĘKSZE ZNACZENIE MAJĄ:

- POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY MAKÓW POPRZEZ ZASTOSOWANIE I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ZASOBÓW ENERGETYCZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII.

- POPRAWA STANU ŚRODOWISKA POPRZEZ REDUKCJĘ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY, GLEBY I WÓD ORAZ REDUKCJĘ ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW NA TERENIE GMINY MAKÓW.

- ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ POCHODZĄCĄ ZE ŹRÓDEŁ KONWENCJONALNYCH NIEODNAWIALNYCH W BUDYNKACH NA TERENIE GMINY MAKÓW.

- WZROST EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ BUDYNKÓW I OBIEKTÓW NA TERENIE GMINY MAKÓW WYRAŻONEJ WZROSTEM ICH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZY JEDNOCZESNYM ZMNIEJSZENIU PONOSZONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA ICH UTRZYMANIE.

- OGRANICZENIE STRAT CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ PROWADZĄCE DO ZMNIEJSZENIA POZIOMU KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH POPRZEZ MODERNIZACJĘ PRYWATNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ BUDYNKÓ1) PUBLICZNYCHNA TERENIE GMINY MAKÓW – INSTALACJE CZYSTYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE).

- OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ODPOWIEDZIALNYCH ZA POWSTAWANIE ZJAWISKA TZW. NISKIEJ EMISJI ORAZ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I OBNIŻENIE ZUŻYCIA PALIW KONWENCJONALNYCH NA TERENIE GMINY MAKÓW.

- BUDOWANIE TRWAŁYCH POWIĄZAŃ MIĘDZY MIESZKAŃCAMI I SPOŁECZNOŚCIAMI A ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ W SEKTORZE OPARTEGO NA WYKORZYSTANIU NOWYCH TECHNOLOGIACH ENERGII ODNAWIALNEJ.

OPIS PROJEKTU

ZAŁOŻENIEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ POCHODZĄCEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH PRYWATNYCH ORAZ BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MAKÓW, A TAKŻE UZYSKANIE OSZCZĘDNOŚCI I OPTYMALIZACJI KOSZTÓW ZUŻYCIA TEJ ENERGII. PROJEKT PRZYCZYNIA SIĘ DO OBNIŻENIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII W WYNIKU PRODUKCJI ENERGII Z OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ORAZ BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I TYM SAMYM DO REDUKCJI ZUŻYCIA PALIW KONWENCJONALNYCH I DO ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU OZE W BILANSIE PALIWOWO – ENERGETYCZNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. W TYM CELU PLANUJE SIĘ ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWĘ 4 SZT. INSTALACJI PV (PRZY WYKORZYSTANIU ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO) W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ 41 SZT. KOTŁÓW NA BIOMASĘ W PRYWATNYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY MAKÓW. W 6 BUDYNKACH MIESZKALNYCH SYSTEM GRZEWCZY WSPIERANY BĘDZIE PRZEZ ZBIORNIK NA C.W.U. NOWE ŹRÓDŁA BĘDĄ PRODUKOWAĆ NIEZBĘDNĄ ILOŚĆ ENERGI NA POTRZEBY WŁASNE, WYKORZYSTUJĄC MAKSYMALNIE ENERGIĘ ODNAWIALNĄ. W PROJEKCIE WYKORZYSTUJE SIĘ I PROMUJE NAJBARDZIEJ WYDAJNE I PROEKOLOGICZNE TECHNOLOGIE, URZĄDZENIA I INSTALACJE ENERGETYCZNE. REALIZACJA PROJEKTU PRZYCZYNI SIĘ BEZPOŚREDNIO DO REDUKCJI EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ (W TYM CO2 – 361,62 TONY CO2/ROK) DO POWIETRZA. NASTĄPI POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA, CO WPŁYNIE NA KOMFORT ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM I WZROST AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ. W PROJEKCIE PRZESTRZEGANE BĘDĄ REGUŁY KONCEPCJI UNIWERSALNEGO PLANOWANIA W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI, ELASTYCZNOŚCI ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO PRACE PRZYGOTOWAWCZE, NADZÓR INWESTORSKI ORAZ PROMOCJĘ PROJEKTU. PROJEKT SŁUŻYĆ BĘDZIE PRZEDE WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY MAKÓW – BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJI PRZEDSIĘZWIĘCIA SKORZYSTAJĄ MIESZKAŃCY GMINY TJ. 5 983 OSÓB (GRUPA DOCELOWA). DODATKOWA ZDOLNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE 0,10 MWE. DODATKOWA ZDOLNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ Z OZE 0,77 MWT.

Wartość: 1.668.484,80 zł Wydatki kwalifikowane: 1.479.260,00 zł Dofinansowanie: 1.257.371,00 zł

Dofinansowanie : Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Beneficjent: Gmina Maków

www.mapadotacji.gov.pl