SPRAWOZDANIE
z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok

>>>Sprawozdanie<<<