Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” ogłasza nabór uczestników do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, umowa nr RPLD.09.01.01-10-F051/18-00.

W ramach projektu uczestnik otrzyma szkolenia i zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Balcerowie. Warunkiem uczestnictwa jest:
• zamieszkiwanie na terenie powiatów skierniewickiego lub m.Skierniewice
• posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności znacznym bądź umiarkowanym
• posiadanie statusu osoby nie aktywnej zawodowo
• wiek powyżej 18 roku życia

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest:
- w biurze projektu,
- na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólna Troska” - https://wspolnatroska.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu - Skierniewice, ul. Stefana Batorego 64 H, od poniedziałku do środy, w godzinach od 11.00 do 15.00 lub pod nr telefonu 504 076 640.

Wypełnione i podpisane (wraz z oświadczeniami i kserami zaświadczeń) formularze należy dostarczyć najpóźniej do dnia 05 10 2018 r. do godziny 16.00 do biura projektu osobiście bądź droga pocztową na podany adres (liczy się data wpłynięcia dokumentów): 96-100 Skierniewice, ul. Stefana Batorego 64 H z dopiskiem - ZAZ Balcerów