Postępowanie - Pszczonów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
W dniu 26 września 2012r. firma POLISH RENDERING COMPANY złożyła wniosek o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Zakładu Produkcji Mączki i Tłuszczu z Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego w zakresie zainstalowania nowych linii technologicznych oraz urządzeń, a także budową lub instalacją nowych obiektów takich jak:        
- zbiorniki przyjęciowe  surowców – 3 szt.(docelowo);
- zbiorniki magazynowe mączki – 3 szt.(docelowo);
- hala ekspedycji mączki;
- zbiorniki magazynowe tłuszczu – 3 szt. (docelowo)
- biologiczny filtra do dezodyracji powietrza emitowanego z budynku produkcyjnego;
na działce  nr 976 w miejscowości Pszczonów w obrębie Pszczonów.

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Po uzupełnieniu wniosku organ administracji publicznej (Wójt Gminy Maków) wszczął w dniu 20 listopada postępowanie administracyjne oraz wysłał wniosek wraz z kartą przedsięwzięcia do organów opiniujących (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach).
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
 W dniu 23 listopada 2012r. podano do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wójta Gminy Maków informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
W dniu 18 grudnia 2012r. wpłynęła opinia PPIS w Skierniewicach, która uznała za zasadne sporządzenie dla w/w przedsięwzięcia Raportu oddziaływania na środowisko.
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
 W dniu 31 grudnia 2012r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi , w którym wyrażono opinię sporządzenia dla w/w przedsięwzięcia Raportu.
 
`````````````````````````` ````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Organ gminy kierując się otrzymanymi opiniami wydał w dniu 15 stycznia 2013r. postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił pełen zakres raportu, ze szczególnym uwzględnieniem :
- ochrony przed hałasem,
- analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza,
- podanie rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- analizę możliwych konfliktów społecznych
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
 W dniu 5 lutego Firma Polisch Rendering Company złożyła raport oddziaływania na środowisko, który został wysłany do RDOŚ w Łodzi i Sanepid w Skierniewicach celem uzgodnień.
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
W dniu 12.02.2013 r. wpłyneło pismo Wójta Gminy i Przewodniczacego Rady Gminy Lipce Reymontowskie
 
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Wót Gminy Maków 20.02.2013 r. udzielił odpowiedzi na pismo Wójta Gminy i Przewodniczacego Rady Gminy Lipce Reymontowskie
 ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Protokół z zebrania wiejskiego w Sołectwie Psczonów odbytego w dniu 02.03.2013r.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 08.03.2013 r.
Na podstawie art.10 ust.l pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. z 2011, Dz. U. Nr 212, poz. 1263), art. 78 ust.l, pkt 2 w związku z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 106 §1 KPA - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach po zapoznaniu się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko dołączonym do pisma Wójta Gminy Maków z dnia 13.02.2013r. znak: GK.76220.01.2012.2013ES o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie Zakładu Produkcji Mączki i Tłuszczu z Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego w zakresie zainstalowania nowych linii technologicznych oraz urządzeń, a także budową lub instalacją nowych obiektów takich jak: zbiorniki przyjęciowe surowców - 3 szt. (docelowo), zbiorniki magazynowe mączki - 3 szt. (docelowo), hali ekspedycji mączki, zbiorniki magazynowe tłuszczu - 3 szt. (docelowo), biologiczny fdtr do dezodoryzacji powietrza emitowanego z budynku produkcyjnego na działce nr 976 w miejscowości Pszczonów, gmina Maków.
 `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Protokół z zebrania wiejskiego w Sołectwie Święte odbytego w dniu 15 marca 2013 roku
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
 Wójt Gminy Maków zawiadamia strony postępowania administracyjnego że nastąpi zwłoka w załatwieniu sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowych 
``````````````````````````````````````````````````````````` ``````````````````````````````````````````````````````````
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyznaczył dzień 17.05.2013 jako nowy termin uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "remont Zakłądu Produkcji Mączki i Tłuszczu z Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego" 
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Interpelacja Radnej Gminy Maków Pani Heleny Sałek z dnia 18.03.2013r.
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Odpowiedz Wójta Gminy Maków na interpelację Radnej Gminy Maków Pani Heleny Sałek z dnia 08.04.2013r. 
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Wniosek firmy Eko-project Spóła z o.o dotyczący rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Decyzja Wójta Gminy Maków w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku nieruchomości firmie EKO-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Radomsko 39 26-670 Pionki 
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
W związku z kolejnym  wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Maków przedłuża termin załatwienia sprawy do 30 września 2013r.
```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 27.09.2013r.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Zawiadomienie Wójta Gminy Maków z dnia 30.09.2013r. 
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Zawiadomienie Wójta Gminy Maków z dnia 18.12.2013r.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Zawiadomienie Wójta Gminy Maków z dnia 19.03.2014r.