ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Drzewa

 

Urząd Gminy w Makowie informuje, że od dnia 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
OBOWIAZEK DOKONANIA ZGŁOSZENIA DO ORGANU
W związku z powyższym od dnia 17 czerwca 2017 roku istnieje obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości do Wójta Gminy w Makowie, zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów. Usunięcie krzewów z terenu nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia w przypadku, gdy ich powierzchnia przekracza 25 m2.

Zgłoszenie powinno zawiera
: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Makowie, ul. Główna 12, 96-124 Maków, w Referacie Gospodarki Komunalnej w Makowie pok. nr 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Makowie (wnioski, formularze).
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin drzew, w celu ustalenia: nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa.
Z oględzin sporządza się protokół.
Po dokonaniu oględzin Organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od dnia oględzin, pod warunkiem, że Wójt Gminy Maków nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej. Brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia oznacza, że zgłaszający będzie mógł usunąć drzewa w terminie do 6 miesięcy od dnia przeprowadzonych oględzin. Jeżeli drzewa nie zostaną usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Na wniosek zgłaszającego organ może przed upływem 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Uwaga! Wydanie zaświadczenia na wniosek zgłaszającego podlega opłacie w wysokości 17zł.
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od ziemi.
Zgodnie z art. 83f ust.1 pkt3 znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm od ziemi nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

KONTROLE NIERUCHOMOŚCI W ZWIAZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA DOTYCZACEGO USUNIĘCIA DRZEW
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to Wójt Gminy, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzew.
Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
Wysokość opłaty zostanie ustalona przez ministra właściwego do spraw środowiska, do tego momentu opłatę ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm i stawki opłaty nie więcej niż 500zł za cm.
Uwaga! Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy), pomimo sprzeciwu Wójta Gminy oraz bez wymaganego zezwolenia (w przypadkach gdy jest ono wymagane); zagrożone jest administracyjną karą pieniężną wymierzaną przez Wójta Gminy.
Nie wymagają zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:
drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wymienionych w (art.83f ust.1 pkt3 ustawy o ochronie przyrody),
drzewa i krzewy owocowe,
krzewy rosnące w skupisku do 25 m2,
krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne,
drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
drzewa rosnące na plantacjach .
Zezwolenia Wójta Gminy (w formie decyzji) wymaga usuwanie drzew:
z nieruchomości nieleśnych stanowiących własność osób fizycznych – kiedy usuwanie drzew jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z nieruchomości nieleśnych stanowiących własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i innych …
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Makowie, ul. Główna 12, 96-124 Maków w Referacie Gospodarki Komunalnej w Makowie, pokój nr 5, tel. 46 831-20-17 wew. 106.

 

Opracowała: Barbara Łuczywek

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
EnglishFrenchGermanRussianSpanishLatvianLithuanianEstonian
 
Psy do adocji
 

Spacer

Wirtualny spacer

Inwestycje

Inwestycje

Oświata

Gimnazjum SP Wola Makowska
SP MAkówDąbrowice

Wywóz odpadów

 

2018

 

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość