Organizacje pozarządowe
Uchwała NR V/36/11 Rady Gminy Maków z dnia 28.02.2011 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Zapraszamy do zapoznania z uchwałą Rady Gminy Maków z dnia 28 lutego w sprawie: uchwalenia "Program współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarsządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok"
 
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.”
 
       W dniu 21lutego b.r. Wójt Gminy Maków stosownie do uchwały nr III/12/10 Rady Gminy Maków w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, skierował do konsultacji społecznych projekt „Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.” w sposób określony w w/w uchwale tj. poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy Maków oraz wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
      W okresie przeznaczonym na konsultacje nie wpłynęły żadne uwagi, opinie lub wnioski dotyczące w/w projektu Programu, w związku z czym został on przedłożony do uchwalenia Radzie Gminy Maków.Wójt Gminy Maków
(-) Jerzy Stankiewicz
 
Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Maków Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Z a r z ą d z e n i e  Nr 3/2011
 Wójta Gminy Maków
z dnia 2 marca 2011 roku
 
w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
 
 
 
wersja .doc
 
wersja .pdf
 
 
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 30 z 30